โครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรพล  นาคทอง
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดงาน และ นายประสพโชค

แสงโพดา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกสาขาวิชา ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากโครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

————————————

รางวัลชนะเลิศ
นายอาชวินกร   หอมอ้ม                           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายรัฐศาสตร์   ฝอดสูงเนิน                       ENG.17
นางสาวธัญญารัตน์   มหาวีระ                     ENG.11

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงศ์พล   พลชาลี                               ENG.08
นางสาวมัญฑนา   อภัยนอก                       ENG.08

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวปภาวริญย์   โสตถิภิญโญ                 ENG.14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
นายพิสิฐพงศ์   พลจังหรีด                          ENG.10
นางสาววิลาสินี   คำเพาะ                          ENG.17

รางวัลชมเชย
นายชาติชาย   จันทร์สุวรรณ                      ENG.16
นางสาวภัสราภา   แสงพันไม้                      ENG.02

ขวัญใจสมาคม
นายอภิเชษฐ์   วงษ์ภักดี                            สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

ขวัญใจ EA
นายกิตติพันธ์   เชษฐ์รัมย์                          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

Best Model
นายอภิเชษฐ์   วงษ์ภักดี                            สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

ขวัญใจ RANMA
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                                สาขาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์                  ENG.06

Best Talent
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                                  สาขาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวธัญญารัตน์   มหาวีระ                              ENG.11

20668517_1572056732868811_905583438_n 20731270_1572056819535469_2136123592_n 20793305_1572056932868791_1200544772_n 20731479_1572056922868792_566062632_n 20746863_1572056862868798_1009250755_o 20747169_1572056972868787_429075272_o 20747452_1572056989535452_1686368364_o 20747609_1572056786202139_774620655_o 20771626_1572056752868809_1340653170_o 20773341_1572056849535466_1278624967_o 20773485_1572056909535460_2002222137_o 20773505_1572056962868788_426646079_o 20773596_1572056769535474_1983421624_o

About admin