วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่การศึกษาน้อมจิตวันทาบูชาคุณครู

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่การศึกษาน้อมจิตวันทาบูชาคุณครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 ทําให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ประกอบกับการ
ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เป็นแม่พิมพ์-พ่อพิมพ์ของชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีรู้วิชา และประสบการณ์การใช้ชีวิต

IMG_1986 IMG_2000 IMG_2032 IMG_2036 IMG_2042 IMG_2053 IMG_2059 IMG_2064 IMG_2073

About admin