โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน

ระหว่างวันที่ 23-25 พค. 2559

ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

1 - S__22290435 2-S__12927008 4-S__12927011 5-S__12927012 6-S__12927013 7-S__12927014

Pages: 1 2

About admin