โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม มีคุณภาพและลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดทำมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  และนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมุ่งสาระการเรียนรู้ที่ประสบการณ์การทำงาน กระบวนการการนำเสนอของนักศึกษาเป็นสำคัญ

 

IMG_1043

IMG_1045

IMG_1047

IMG_1048

IMG_1049

IMG_1050

IMG_1051

IMG_1052

IMG_1053

IMG_1054

IMG_1055

IMG_1059

IMG_1060

IMG_1061

IMG_1062

IMG_1068

IMG_1069

IMG_1070

IMG_1071

IMG_1072

IMG_1073

IMG_1076

IMG_1077

IMG_1078

IMG_1079

IMG_1080

IMG_1081

IMG_1082

IMG_1083

IMG_1086

IMG_1088

IMG_1090

IMG_1092

IMG_1097

IMG_1099

IMG_1101

IMG_1102

IMG_1103

IMG_1107

IMG_1111

IMG_1112

IMG_1114

IMG_1116

IMG_1117

IMG_1118

IMG_1119

IMG_1122

IMG_1123

IMG_1127

IMG_1134

IMG_1135

IMG_1139

IMG_1140

IMG_1143

IMG_1144

IMG_1145

IMG_1148

IMG_1149

IMG_1150

IMG_1158

IMG_1159

IMG_1162

IMG_1163

About admin