โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะจึงมีความประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะ และไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสามารถพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงามมาแต่โบราณ และเพื่อให้เยาวชนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไม่หลงลืมวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และนำเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

IMG_9278 IMG_9283 IMG_9284 IMG_9286 IMG_9287 IMG_9288 IMG_9290 IMG_9291 IMG_9292 IMG_9295 IMG_9297 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9304 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9307 IMG_9310 IMG_9312 IMG_9314 IMG_9316 IMG_9319 IMG_9320 IMG_9321 IMG_9322 IMG_9324 IMG_9326 IMG_9327 IMG_9329 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9336 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9344 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9353 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9356 IMG_9357 IMG_9358 IMG_9360 IMG_9361 IMG_9362 IMG_9364 IMG_9366 IMG_9367 IMG_9368 IMG_9370 IMG_9371 IMG_9373 IMG_9376 IMG_9377 IMG_9379 IMG_9381 IMG_9386 IMG_9387 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391 IMG_9395 IMG_9397 IMG_9398 IMG_9399 IMG_9401 IMG_9402 IMG_9403 IMG_9408 IMG_9411 IMG_9414 IMG_9420 IMG_9426 IMG_9435 IMG_9436 IMG_9437 IMG_9449 IMG_9452

About admin