โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

10 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมอาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการเรียนมากขึ้นและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

IMG_5448 IMG_5450 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5460 IMG_5462 IMG_5464 IMG_5467 IMG_5470 IMG_5472 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478 IMG_5480 IMG_5481 IMG_5483 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5492 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5502 IMG_5506 IMG_5508 IMG_5510 IMG_5512 IMG_5514 IMG_5517 IMG_5518 IMG_5520 IMG_5522 IMG_5524 IMG_5526 IMG_5529 IMG_5531 IMG_5534 IMG_5536 IMG_5538 IMG_5540 IMG_5542 IMG_5544 IMG_5546 IMG_5548 IMG_5550 IMG_5552 IMG_5554 IMG_5556 IMG_5558 IMG_5560 IMG_5565 IMG_5567 IMG_5569 IMG_5571 IMG_5573 IMG_5575 IMG_5577 IMG_5579 IMG_5582 IMG_5586 IMG_5587 IMG_5593 IMG_5595 IMG_5597 IMG_5599 IMG_5601 IMG_5603 IMG_5604 IMG_5605 IMG_5606

About admin