โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)

การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ และจะได้รับหน่วยกิตเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรู้เรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงาน สหกิจศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสหกิจศึกษา  แผนกสหกิจศึกษาจึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้มีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก ๑๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน

IMG_4451 (Custom) IMG_4452 (Custom) IMG_4453 (Custom) IMG_4455 (Custom) IMG_4459 (Custom) IMG_4461 (Custom) IMG_4465 (Custom) IMG_4468 (Custom) IMG_4473 (Custom) IMG_4478 (Custom) IMG_4481 (Custom) IMG_4485 (Custom) IMG_4491 (Custom) IMG_4496 (Custom) IMG_4500 (Custom) IMG_4501 (Custom) IMG_4502 (Custom) IMG_4507 (Custom) IMG_4510 (Custom) IMG_4513 (Custom) IMG_4515 (Custom) IMG_4517 (Custom) IMG_4519 (Custom) IMG_4523 (Custom) IMG_4524 (Custom) IMG_4525 (Custom) IMG_4526 (Custom) IMG_4533 (Custom) IMG_4534 (Custom) IMG_4538 (Custom) IMG_4543 (Custom) IMG_4544 (Custom) IMG_4546 (Custom) IMG_4549 (Custom) IMG_4551 (Custom) IMG_4553 (Custom) IMG_4555 (Custom) IMG_4556 (Custom) IMG_4557 (Custom) IMG_4561 (Custom) IMG_4564 (Custom) IMG_4566 (Custom) IMG_4568 (Custom) IMG_4569 (Custom) IMG_4570 (Custom) IMG_4576 (Custom) IMG_4589 (Custom) IMG_4591 (Custom) IMG_4593 (Custom) IMG_4594 (Custom) IMG_4597 (Custom) IMG_4599 (Custom) IMG_4601 (Custom) IMG_4604 (Custom)

About admin