สำหรับบุคลากร


คู่มือการใช้ Google Drive

คู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (RMUTI Workload Evaluation)

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สายวิชาการ)

โปรแกรมบริหารโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS

ระบบเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ

ระบบจัดการ มคอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมินตนเองและผลปฏิบัติงานผู้บริหาร

ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน(360)

ระบบจองยานพาหนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร

คลังข้อสอบออนไลน์

ฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัย

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน (E-Slip)

ระบบ ERP

ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์

ห้องสืบค้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา QAIS

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบสารสนเทศสำหรับเดินทางไปราชการ

ศูนย์กลางเอกสาร

โปรแกรมคำนวณการใช้ระยะทางการใช้รถ

ปฏิทินภายในคณะ

ระบบจัดทำใบเบิกค่าสอน ใบขออนุมัติสอนชดเชย/ใบขออนุมัติสอนแทน

Knowledge Management (KM)

CHE QA

ระบบประเมินครุภัณฑ์และห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

ระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องเรียนรวมและห้องประชุม

ระบบจัดการทะเบียนรถ (EA-Car Management System)

แบบฟอร์ม PM-19

       ระบบจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว

ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเตอร์เน็ต

        ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์