สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

สมัครเรียนออนไลน์

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน
ลำดับ หลักสูตร จำนวนแผนการรับทั้งหมด คุณสมบัติผู้สมัครโควตา คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง คุณสมบัติผู้สมัครระบบ TCAS
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1 วิศวกรรมโยธา จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำ  กว่า 3.00
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2 วิศวกรรมสำรวจ จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
3 วิศวกรรมไฟฟ้า  จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.2 กรณีเป็นผู้กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม
   5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
4 วิศวกรรมเครื่องกล  จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
5 วิศวกรรมอุตสาหการ จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล และแผนกที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคอุตสาหกรรมหรือเทคนิคการผลิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.         ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล และแผนกที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคอุตสาหกรรมหรือเทคนิคการผลิต
6 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
7 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จ-ศ 25 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.         สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
8 วิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว จ-ศ 20 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.      สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาอาหารและโภชนา หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.      สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาอาหารและโภชนา หรือเทียบเ
9 วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.      ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมการยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.      ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมการยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
12 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ-ศ 25 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.     สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
13 วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.      ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
14 วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ จ-ศ 25 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.    สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.         สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
15 วิศวกรรมเครื่องจักรหนัก จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.         สาขาช่างยนต์  สาขาช่างจักรกลหนัก
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.         สาขาช่างยนต์  สาขาช่างจักรกลหนัก
16 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
17 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี                                    4. ต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
18 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จ-ศ 20 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม                                         2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 5   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.        สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
19 วิศวกรรมโยธา   จ-ศ 70 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.      ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ และช่างเขียนแบบโยธา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.         ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ และช่างเขียนแบบโยธา
20 วิศวกรรมไฟฟ้า   จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
 2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า  3.00
 2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
21 วิศวกรรมเครื่องกล   จ-ศ 60 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ – ทำความเย็นและการปรับอากาศ
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ – ทำความเย็นและการปรับอากาศ
22 วิศวกรรมอุตสาหการ   จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล        ช่างเทคนิคการผลิต ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์        ช่างอุตสาหกรรม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล        ช่างเทคนิคการผลิต ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์        ช่างอุตสาหกรรม
23 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคมฯ จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ช่างเสียงและภาพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
  2.1 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า2.00
  2.2 กรณีเป็นผู้กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  2.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ช่างเสียงและภาพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
24 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จ-ศ 50 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวส) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครประเภทที่ 1 ผู้สมัครประเภทเรียนดี                  
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม
     1.1 ผู้สำเร็จการศึกษา
          กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
     1.2 กำลังศึกษา
          กรณีเป็นผู้กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 2 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 2.75
ผู้สมัครประเภทที่ 2 ผู้สมัครประเภททั่วไป                      
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
     2.1 ผู้สำเร็จการศึกษา
          กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50                                              
     2.2 กำลังศึกษา
          กรณีเป็นผู้กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 2  ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 2.50 
          กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 2 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.15
     2.3 มีประวัติการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และ ไฟฟ้า หรือ  เป็นผู้มีความประพฤติดี   
กรณีเป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ หรือ  เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรมระดับสถาบันขึ้นไปและมีใบประกาศรับรองในการเข้าร่วม หรือเป็นบุตรหลานของผู้ประกอบการทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักฐานในการสมัครคือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าของกิจการดังกล่าว หรือ เป็นบุตรหลานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวส) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน) ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสายช่างอุตสาหกรรม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน) ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสายช่างอุตสาหกรรม
26 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก  ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก  ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน)
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทุกสาขางาน)   สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า                      
27 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จ-ศ 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สายช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องกลการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3    ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สายช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องกลการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
28 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.     สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  เทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก หรือสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) เขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
ระดับ ปวส. สาขช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  เทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก หรือสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) เขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
29 วิศวกรรมการผลิต  30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.         สาขาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหการ ช่างโลหะ ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.         สาขาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหการ ช่างโลหะ ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
30 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 35 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สาขาช่างยนต์ สาขาจักรกลหนัก
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สาขาช่างยนต์ สาขาจักรกลหนัก
31 วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ จ-ศ 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม                                    2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
    2.1. กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    2.2. กรณีที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3   ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
225

Download>> ข้อมูลเกณฑ์คุณสมบัติและรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2563

Dowload>> คุณสมบัติผู้สมัครโควตา Open House 2563 + จำนวนรับตรง