Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
คณบดี


ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ดร.จารุพงษ์ บรรเทา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.วัชรพล นาคทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางณวรรณ  วัฒนะกุล
รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


นางทิพา กองศรีมา
ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณบดีด้านออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ-เพลงพิณ
ผศ.ดร.เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม


ผศ.ดร.อภิญญา อินทร์นอก
ผู้ช่วยคณบดีด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา

ศตคุณ
ผศ.ดร.ศตคุณ  เดชพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ผศ.ดร.สมพินิจ เหมืองทอง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ


นายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


นายชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ดร.ติณกร ภูวดิน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ-จาริณี
ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร


ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

นายเกษม พรมรินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์

นายวีรกุล  มีกลางแสน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ

23226820_1494397660614144_1135379262_n
ผศ.ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ-นุชนาฏ
ดร.นุชนาฏ สันทาลุนัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

อ-เอกชัย
นายเอกชัย  พือสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ-สนั่น
นายสนั่น  จันทร์พรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าศูนย์


รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


นายรุ่งวสัตน์ ไกรหลาง
หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)


นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
หัวหน้าศูนย์อบรมพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม


ดร.พลเทพ  เวงสูงเนิน
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม