คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
คณบดี


ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ดร.จารุพงษ์ บรรเทา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.วัชรพล นาคทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางณวรรณ  วัฒนะกุล
รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


นางทิพา กองศรีมา
ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.มงคล ด่านบำรุงตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง


นางวรรณา หอมจะบก
ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัย


ดร.รตินันท์ เหลือมพล
ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการศึกษา


ดร.วารี ศรีสอน

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา


ดร.สาวิตรี ประภาการ

ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายอมรศักดิ์     มาใหญ่
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ


ดร.ชยกฤต  เพชรช่วย
ผู้ช่วยคณบดีด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นายประกาย นาดี
ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์

 

หัวหน้าสาขา


นายศักดิ์สิทธิ์ พันทวี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา


ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสำรวจ


นายฉกาจ เชื่อดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


นายชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมวัสดุ


ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


นายยงยุทธ์ เสียงดัง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร


ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

นายเกษม พรมรินทร์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์


นายวีรกุล  มีกลางแสน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ

23226820_1494397660614144_1135379262_n
ผศ.ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


ดร.ธัชชัย พุ่มพวง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม


ดร.วิญญู ศิลาบุตร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ผศ.วิทยา ศรีกุล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าศูนย์


รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


นายรุ่งวสัตน์ ไกรกลาง
หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (AMC)


นางวรรณา หอมจะบก
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม