คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน..

คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน  ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี พร้อม ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.สุรัตน์ วรรณศรี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมวัตถุมงคลและของที่ระลึก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์และประชุมหารือวางแผนลงนามความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับผู้แทนบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วรรณศรี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมวัตถุมงคลและของที่ระลึก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับผู้แทนบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด เพื่อหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ (ระยะสั้น) และเตรียมความพร้อมในการลงนามความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยโดยใช้โมเดล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยโดยใช้โมเดล BCG Economy ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแปรรูปกัญชาและกัญชงครบวงจร เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานของสถาบันภายใต้สังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นักศึกษา ป.โท วิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล  “Excellent Oral Presentation” การนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม

นางสาวนันทนา บอกขุนทด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ ได้รับรางวัล “Excellent Oral Presentation” การนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม บทความเรื่อง Experimental Study of Cellular Lightweight Concrete-Filled Steel Tube Columns using Hydraulic Cement ในงานประชุมวิชาการ 2021 5th International Conference on Advanced Manufacturing and Materials (ICAMM 2021), University of Macau, Macau, China. (November 19-21, 2021)


ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแปรรูปมันเส้นสะอาด(เต๋า)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแปรรูปมันเส้นสะอาด(เต๋า)

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ ประธานบริหาร บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหก[อ่านต่อ]

สถาบันนวัตกรรมพลังงานและระบบปรับอากาศสมัยใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้พลังงานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโ[อ่านต่อ]

>> อ่านทั้งหมด