Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ นำ วทน. สู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยระบบ CMO และ GMAP รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น GHP  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งดำเนินงานโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ในการนี้ คณบดี ได้มอบใบอนุญาตผลิตอาหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริก โดยมี นางละมัย บุญนอก ประธานกลุ่มแปรรูปพริก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ดังนี้ – รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ – รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ – คุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 16-17 กุมภาพันธ์ และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์  2562  ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ อุดมศึกษา   จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ 1.เครื่องต้นแบบระบบรดน้ำสวนหย่อมอัตโนมัติ นายทศพล  ชาติเผือก     นักศึกษา ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร     อาจารย์ผู้ควบคุม 2.ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายจักรกฤษณ์  ทุนสูงเนิน  นักศึกษา ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร        อาจารย์ผู้ควบคุม 3.อุปกรณ์ช่วยเตือนภัยสำหรับชาวต่างชาติ นายชูศักดิ์   ทือเกาะ        นักศึกษา ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร       อาจารย์ผู้ควบคุม

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และอาจารย์จีระศักดิ์ สุพรมวัน เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมในการแข่งขันในครั้งนี้    

โครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ และได้ทราบทิศทางในการพัฒนาของคณะ

โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ” ภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงานที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานก่อสร้างกรมทางหลวง และสำนักงานก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 40 คน จากหน่วยงานราชการและเอกชน ต่าง ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยผลการแข่งขันมี ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บอนอัตโนมัติบังคับวิทยุแบบปีกหมุน (โดรน) – รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ – รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC) – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม SMAW – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขัน Self compact concrete รักษ์โลกตามเป้าหมาย – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ – เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา – เข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ – เข้าร่วมการแข่งขัน  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านค่าจากเซนเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย – เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม “น้ำเสียสู่น้ำใส”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ นางสาวพัชชาพร พลชนะ นายภานุมาส เรืองทิพย์ 2. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิจัย  ดร.พีรวัส คงสง ดร.รตินันท์ เหลือมพล      ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย 3.อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ 4.นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น นายณฐนนท์ บุญสินธุ์ 5.กลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นางสาวรัชนก ซอสูงเนิน


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตรวจต[อ่านต่อ]

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณา[อ่านต่อ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาส[อ่านต่อ]

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

ศิษย์เก่าตะโกราย : จากเด็ก ปวส. ช่างโลหะสู่ตำแหน่งคณบดี จากเด็ก IE สู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

RMUTI_EP05

EA - Fanpage

Select Languages

Thai languageEnglish language