Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัมนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาลามหาบัณฑิต)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาลามหาบัณฑิต) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 18-203 อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. นายมงคล ตรีกิจจานนท์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย (Advanced Skill Development for Persons of High-Speed Train in Thailand)”

วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย โครงการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย (Advanced Skill Development for Persons of High-Speed Train in Thailand)” : โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้ามล้อรถไฟ ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2562 ช่วงที่ 1 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ บริษัทแอโร่ฟลูอิด จังหวัดปทุมธานี และ โรงซ่อมรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้สอนด้านระบบขนส่ง ทางราง มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบห้ามล้อรถไฟ รวมถึงระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางให้เป็นแรงงานขั้นสูง ตรงกับความต้องการของรัฐบาล เพื่อรองรับด้านการซ่อมบำรุงในอนาคต โดยมีคณาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาตอนล่าง รวมทั้ง บุคลากรของบริษัทต่าง ๆ จำนวน 32 ท่าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2019)”

นายธนรัฐ สายทองยนต์, นายพงศธร ผ่องโสภา และนายณัฐวุฒิ จินดาดวง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2019)” ประเภทนิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  ได้รับเหรียญทองต่อกล้า จำนวน 3 เหรียญ  เพื่อเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่รุ่นต่อไป  ในชื่อผลงาน กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Pill Box)  โดยมี ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนิลกาฬ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และมีแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้ คือเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครพนักงานของบริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการด้านบริการอบชุบโลหะ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการผู้จัดการ Mr.Junichi Nagai 2. ผู้จัดการทั่วไป Mr.Naoyuki Massui 3. ผู้จัดการทั่วไป ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ 4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต นางสาวผกาวลี ปักเขมา 5. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพและศิษย์เก่า นายธนบดี ประดิษฐ์ 6. วิศวกรอาวุโส นายอาณัติ เขตชัยภูมิ 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นางสาวสรารัตน์ สุทธิเจริญ ในการนี้ คณะผู้บริหารของบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์ตามห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการอบชุบโลหะ การเชื่อม การฉีดแม่พิมพ์พลาสติก เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ นำ วทน. สู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยระบบ CMO และ GMAP รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น GHP  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งดำเนินงานโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ในการนี้ คณบดี ได้มอบใบอนุญาตผลิตอาหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริก โดยมี นางละมัย บุญนอก ประธานกลุ่มแปรรูปพริก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ดังนี้ – รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ – รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ – คุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 16-17 กุมภาพันธ์ และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งแผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดการส่งแผนบูรณาการเพื่อเปิดโอกาสใ[อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สามารถตรวจชื่อ[อ่านต่อ]

No thumbnail available

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

ศิษย์เก่าตะโกราย : จากเด็ก ปวส. ช่างโลหะสู่ตำแหน่งคณบดี จากเด็ก IE สู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

RMUTI_EP05

EA - Fanpage

Select Languages

Thai languageEnglish language