ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

ผลการอบรมวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ผลการอบรมวิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภา ผลการอบรมวิชา ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานท ผลการอบรมวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย  


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ประกาศสรรหา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล
14 ก.ค. 2564[อ่านต่อ]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย ประจําปี ๒๕๖๓

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

ศิษย์เก่าตะโกราย :
จากเด็ก ปวส. ช่างโลหะ สู่ตำแหน่งคณบดี
จากเด็ก IE สู่ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

RMUTI_EP05

EA - Fanpage

Select Languages

TH
EN